X
تبلیغات
اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر

چهارشنبه هفدهم مهر 1392

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرباحضوردرجلسه انجمن شعروادب ازدبیرانجمن تقدیرنمودند


زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرباحضوردرجلسه هفتگی انجمن شعروادب روجین درروزسه شنبه مورخ92/7/16ازتلاشهای ارزنده وخالصانه آقای حسنی دبیرمحترم این انجمن تقدیروتشکرنمودند.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درجمع صمیمی شاعران این انجمن ضمن تبریک ایام مبارک ذی الحجه واعیادقربان وغدیروابرازخرسندی ازحضوردراین جمع صمیمی وادبی اظهارداشتند:انجمن شعروادب قائم شهرازانجمنهای پویا،فعال وبدون حاشیه درسطح استان مازندران است که بامدیریت ودرایت آقای حسنی دبیراین انجمن ،
فعالیتهای ادبی خوبی درسطح شهرستان صورت گرفته است.رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرادامه ضمن تقدیروتشکرازحضورجوانان وپیشکسوتان درجلسات هفتگی این انجمن افزودند:برگزاری جلسات منظم وهفتگی،تعامل خوب وسازنده این انجمن بااداره فرهنگ وارشاداسلامی ،حضورپرشورجوانان وپیشکسوتان درجلسات انجمن وحضورموفق شاعران قائم شهری درجشنواره های مختلف استانی وکشوری وکسب مقام ازویژگیهای خاص این انجمن می باشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:28 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پانزدهم مهر 1392

آزمون ترجمه ومفاهیم ،تفسیرجزء29وحفظ قرآن کریم همزمان باسراسرکشوردرقائم شهروسیمرغ برگزارمی شود

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرخبرداد:همزمان باسراسرکشورآزمون ترجمه ومفاهیم،تفسیرجزء29وحفظ قرآن کریم درجمعه همین هفته درشهرستان قائم شهروسیمرغ برگزارمی شود.

زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرگفت:درروزهای آغازین ماه مبارک وپرفضیلت ذی الحجه وبمنظورترویج وگسترش آموزه ها وفرهنگ قرآنی درجامعه بویژه نسل جوان،همزمان باسراسرکشورآزمون ترجمه ومفاهیم،تفسیرجزء29وحفظ جزءهای قرآن کریم درروزجمعه مورخ92/7/19درشهرستان قائم شهروسیمرغ برگزارمی شود.تعداد49نفرازقرآن آموزان قائم شهری درآزمون ترجمه ومفاهیم وتفسیرجزء29به رقابت می پردازندهمچنین درشهرستان سیمرغ نیزتعداد31نفردرآزمون ترجمه ومفاهیم شرکت نموده اند.گفتنی است این آزمون باهمکاری معاونت قرآنی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران،اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهروموسسات قرآنی قمربنی هاشم قائم شهروزیتون شهرستان سیمرغ برگزارمی گردد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 14:0 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پانزدهم مهر 1392

برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیمرغ
دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیمرغ،باحضورحجه الاسلام والمسلمین حاج آقای یوسفی،امام جمعه محترم شهرستان ورئیس شورای فرهنگ عمومی،آقای میرزایی فرماندارشهرستان سیمرغ،آقای اصغری معاون فرماندار،زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر وسایراعضادرروزشنبه 13مهر92درفرمانداری سیمرغ برگزارگردید.درابتدای جلسه پس ازتلاوت آیاتی چندازکلام ا...مجیدامام جمعه محترم شهرستان سیمرغ ضمن تقدیروتشکرازحاضرین درجلسه وتبریک ماه پرخیروبرکت ذی الحجه و هفته نیروی انتظامی ،پیرامون فضیلت ماه ذی الحجه فرمودند:روزه داشتن ده روزاول ذی الحجه به اندازه یک عمرروزه داری است.رئیس شورای فرهنگ عمومی درادامه تاکیدنمودند:مسئله امنیت بایدمورد توجه جدی قرارگیرد وبه آن بصورت کارشناسانه پرداخته شود.ایشان درپایان خواستاربرگزاری منظم جلسات این شوراشدند. درادامه  زارعی دبیرشورای فرهنگ عمومی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی وماه ذی الحجه اظهارداشتندروءسای ادارات عضواین جلسه شخصا"درجلسات شورای فرهنگ عمومی حضوریابندتانتیجه گیری بهتری حاصل شود.وی درادامه افزودندهمه ادارات ودستگاههابایددرجهت کنترل وپیشگیری ازاعتیادوموادمخدرگامهای عملی تاثیرگذاری رابردارندوپیشنهادمی شوداداره بهزیستی که  مسئولیت کمیته فرهنگی پیشگیری ازاعتیادرابرعهده داردبعنوان مهمان درجلسات شوراحضوریابند.سپس آقای میرزایی فرماندار سیمرغ ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی وگرامیداشت یادوخاطره ی شهدای نیروی انتظامی فرمودند:بحث  مقوله فرهنگی مرزجغرافیایی خاصی رانمی شناسدوفرهنگ مابدلیل اعتقادات مذهبی وارزشهایی که داریم بافرهنگ دیگرجوامع متفاوت است وهرچه درمقوله فرهنگی کاربیشتری انجام دهیم موجب جلوگیری ازآسیبهای فرهنگی درجامعه خواهدشد.ایشان درادامه تاکیدنمودندیکی ازچالشهای بزرگ جامعه،موادمخدر وسرقت است که ریشه آن دربیکاری است که باتشکیل کارگروههای تخصصی می بایست به این معضل رسیدگی شوددرپایان این جلسه مقررگردیددرجلسه بعدی 3نفرشخصیت فرهنگی به این شورامعرفی گردند.اداره آموزش وپرورش باهماهنگی نیروی انتظامی وسپاه کارگاههای آموزشی درجهت پیشگیری ازاعتیادبرگزارنمایند.مقررگردیدادارات چالشهای مهم فرهنگی شهرستان رابه این شوراارائه نمایند.اداره تبلیغات اسلامی واوقاف وسپاه هماهنگی های لازم جهت سخنرانی روحانیون درایام محرم (درخصوص پیشگیری ازاعتیاد)راانجام دهند.اداره فرهنگ وارشاداسلامی نسبت به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی وهنری اقدام نماید.شهرداری وشورای شهرنسبت به نصب بنربرروی تابلوهای تبلیغات دراین خصوص اقدام نمایند.


نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:22 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پانزدهم مهر 1392

پیام تبریک اول ذی الحجه

اول ذی الحجه،سالروزپاکترین،مقدس ترین پیوندهستی،پیوندگل باغ نبوی باامیرالمومنین مولاعلی،سالروزازدواج حضرت فاطمه(س)وحضرت علی(ع)مبارک باد

نوشته شده توسط روابط عمومی در 9:36 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه چهاردهم مهر 1392

برپایی جشنواره،مسابقه ونمایشگاه تصویرسازی کودکان بمناسبت روزجهانی کودک

بمناسبت 16مهر،روزجهانی کودک،آموزشگاه آزادهنری کلک مشکین باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی وانتشارات سلام سبزقائم شهراقدام به برپایی جشنواره،مسابقه ونمایشگاه تصویرسازی کودکان می نماید.این جشنواره مورخ سه شنبه16مهر92درکوچکسرا،مجتمع فرهنگی وهنری حرازساعت 15عصر(3بعدازظهر)جهت بازدیدعلاقمندان به هنر تصویرگری وتصویرسازی کودکان ،  وخانواده های  محترم وکودکان عزیزدایرمی باشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 14:0 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه چهاردهم مهر 1392

پیام تسلیت شهادت امام محمدتقی(ع)

30ذی العقده،سالروزشهادت مظهرجودوسخاوت وعلم ومعرفت،حضرت امام محمدتقی،امام جواد(ع)راتسلیت عرض می نمائیم.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:24 |  لینک ثابت   • 

شنبه سیزدهم مهر 1392

تبریک پنجم اکتبرروزجهانی معلم

سیزده مهرمصادف باپنجم اکتبرازسوی یونسکو،روزجهانی معلم نامیده شده است،این روزبزرگ رابه تمامی معلمان داناوفرهیخته تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:29 |  لینک ثابت   • 

شنبه سیزدهم مهر 1392

تبریک سیزده مهر، روزنیروی انتظامی

مقام معظم رهبری:امنیت یک نیازاساسی برای انسانهاست
هفته نیروی انتظامی بردلاورمردان وتلاشگران عرصه نظم وامنیت عمومی جامعه اسلامی مبارکباد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 10:27 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دهم مهر 1392

برگزاری عصرشعروخاطره درمجتمع فرهنگی وهنری حر


بمناسبت گرامیداشت روزشعروادب فارسی وهمچنین بزرگداشت هفته دفاع مقدس،عصرشعروخاطره در نهمین روزازمهرماه 92درمجتمع فرهنگی وهنری حربرگزارگردید.درابتداپس ازتلاوت آیاتی چندازکلام ا...مجید وپس ازادای احترام به سرودملی جمهوری اسلامی ایران توسط حاضرین درجلسه،کلیپی ازرشادتها ودلاوریهای دلاورمردان غیورایران اسلامی درطول 8سال دفاع مقدس پخش گردید.سپس  زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ضمن خیرمقدم گویی به شاعران وحاضرین درجلسه ،ازحسنی مسئول انجمن شعروادب روجین قائم شهربعلت انجام فعالیتهای گسترده ایشان درانجمن شعروادب تقدیروتشکرنمود.درادامه استادکاظمی ازاساتیدبرجسته شعروادبیات مطالبی ارزنده درخصوص ویژگیهای شعردفاع مقدس بیان نمودوافزود:درفقه شیعه واسلام ،جنگ معناندارداماآن چیزی که ازاهمیت والایی برخورداراست دفاع ازکیان وحریم وارزشهای اسلامی است واشعارموجودباموضوع دفاع مقدس،اشعارجنگ نیست بلکه اشعاردفاع ازآزادی وحریت است؛شعرهای دفاع مقدس ازشوروشوق خاصی برخورداراست وشعرابااشعارزیبای خودشان عظمت دفاع مقدس واین حماسه عظیم راماندگارساختند.شعرخوانی باموضوع آزادودفاع مقدس توسط شعرای منتخب ازجوانان وپیشکسوتان وهمچنین اجرای موسیقی باشعرهایی درخصوص دفاع مقدس وامام زمان(عج)ازبرنامه های جذاب این محفل ادبی بوده است وپایان بخش این مراسم نیزاهداءجوائزبه شاعران منتخب بود.گفتنی است بیش از70اثرباموضوع آزادودفاع مقدس  به این عصرشعرارسال گردیده است که 16اثربعنوان آثارمنتخب برگزیده شد.شایان ذکراست این محفل ادبی باهمت اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،انجمن شعروادب وبسیج هنرمندان شهرستان قائم شهربرگزارگردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:36 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه نهم مهر 1392

اجرای نمایش برگزیده شده همسایه آقاازقائم شهر،امروز درسالن آمفی تئاترسلمان هراتی شهرستان ساری
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرگفت:دربیست وپنجمین جشنواره تئاتراستان مازندران که امروزرسما"درشهرستان ساری شروع بکارمی نماید،نمایش همسایه آقابه نویسندگی آقای حسین کیانی وکارگردانی مصطفی ساریخان ازساعت15درسالن آمفی تئاترسلمان هراتی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران به روی صحنه می رود.گفتنی است 8نمایش منتخب به بیست وپنجمین جشنواره تئاتراستان مازندران راه پیداکردندکه به مدت سه روزازتاریخ 9الی 11مهرماه 92درساری به رقابت می پردازند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 8:44 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هشتم مهر 1392

برپایی جشن بزرگ کودک وخانواده باحضورخاله شادونه درسالن امامعلی حبیبی قائم شهر


موسسه فرهنگی وهنری هفت افرنگ مازندران بامدیریت مهران فغانی باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهراقدام به برگزاری جشن بزرگ کودک وخانواده نموده است.جشن بزرگ کودک وخانواده باحضورملیکازارعی (خاله شادونه )درتاریخ 92/7/7ساعت 19الی21درسالن امامعلی حبیبی قائم شهربرگزارگردید.شایان ذکراست دراین جشن،کودکان به همراه مادران خودازبرنامه های متنوع وشادمخصوص کودکان که توسط خاله شادونه اجراشده بودلذت برده اندوجشن مورداستقبال خوب کودکان وخانواده ها نیز قرارگرفته است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 8:38 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفتم مهر 1392

اجرای موسیقی آموزشی درسالن ابن شهرآشوب قائم شهر
اجرای موسیقی آموزشی توسط هنرجویان موسسه فرهنگی وهنری هفت افرنگ مازندران بامدیریت مهران فغانی وباهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرسالن ابن شهرآشوب قائم شهراجراگردید.این اجرای موسیقی آموزشی،درتاریخ 92/6/5ساعت 5الی 8عصر وباهنرنمایی کودکان باسازسنتور،قطعات دف،ویولون وارکسترموسیقی کودکان بوده است وبااستقبال خوب مردم وخانواده های هنرجویان این موسسه نیزمواجه شده بود.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه ششم مهر 1392

برگزاری آئین غبارروبی وعطرافشانی مزارشهداءدرهفته دفاع مقدسدرپنجمین روزازهفته دفاع مقدس آئین غبارروبی وعطرافشانی مزارشهدای گرانقدر8سال دفاع مقدس درفضای پرفیض ومعنوی درمسجدقائم خیابان جویباربرگزارشد.دراین مراسم معنوی که آقای پیرفلک فرماندارقائم شهر،جناب سرهنگ رمضانی فرماندهی سپاه ناحیه،رئیس اداره بنیادشهیدوامورایثارگران،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهروتعدادی دیگرازمسئولین ادارات ونهادهای شهرستان حضورداشتندبانثارگل ،عطرافشانی قبورمطهرشهداء ومداحی ذاکراهل بیت(ع) ضمن تجدیدمیثاق باآرمانهای والای شهدای گرانقدر8سال دفاع مقدس به ساحت مقدس این شهدای عزیزادای احترام شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 9:34 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم مهر 1392

برپایی ایستگاه نقاشی بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس،ایستگاه نقاشی باهمکاری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان واداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهردرتاریخ سوم مهر92 درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قائم شهربرپاگردید.دراین جمع بزرگ کودکان مقطع ابتدایی سطح شهرستان،پیرفلک،فرماندارمحترم قائم شهر،زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی،خداشناس،رئیس اداره بنیادشهیدوامورایثارگران ،مربیان ومعلمان مدارس ،کارکنان اداره ورزش وامورجوانان ،روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی ،خبرنگارصداوسیمای مازندران وجمعی ازمادران دانش آموزان حضورداشتند.دانش آموزان وکودکان قائم شهری دراین روزباذوق وشوق فراوان وباذهن فعال وپویای کودکانه خود،نقاشی های زیبایی باموضوع دفاع مقدس وعفاف وحجاب کشیده ودراین مسابقه شرکت نمودندوموردتشویق وتحسین فرماندارمحترم نیزقرارگرفتند.درضمن،ابانوری،مسئول کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قائم شهر مطالبی مختصرومفیدراجع به هشت سال دفاع مقدس ومبارزه رزمندگان غیوروشجاع بادشمنان اسلام رابه  کودکان حاضرشرکت کننده درمسابقه یادآوری نمودندتاآنان،یعنی نسل چهارمی های انقلاب اسلامی باحال وهوای آن دوران مقدس بیشترآشنا ومانوس گردند.شایان ذکراست درپایان ، به کلیه کودکان شرکت کننده درمسابقه،هدایایی به رسم یادبود اهداگردیده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 14:17 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم مهر 1392

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر درپیامی درگذشت خبرنگارمتعهدوسخت کوش،جابرمعافی راتسلیت گفت

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله واناالیه راجعون
خبردرگذشت ناگهانی آقای جابرمعافی،خبرنگارمتعهدوسخت کوش وسرپرست خبرگزاری فارس دراستان مازندران،موجی ازغم واندوه جامعه رسانه ای استان وکشوررادربرگرفته است. اینجانب این مصیبت عظیم رابه خانواده محترم آن عزیز سفرکرده ،آشنایان وخویشاوندان وکلیه خبرنگاران عرصه خبرواطلاع رسانی تسلیت عرض نموده وازخداوندسبحان برای ایشان طلب آمرزش ومغفرت وبرای بازماندگان آرزوی صبرجزیل مسئلت دارم.

صادق زارعی
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:45 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم مهر 1392

برپایی نمایشگاه گروهی کودکان درگالری موج هنر قائم شهرنمایشگاه گروهی کودکان بانام رنگانه درگالری موج هنرواقع درخیابان 16متری،میدان علی برگزارمی گردد.این نمایشگاه کاری ازآثارکودکان درمقطع سنی 4تا11ساله درتاریخ سوم مهر92ازساعت5عصرالی8شب جهت بازدیدعلاقمندان بخصوص کودکان وخانواده های محترم دایرمی باشد.شایان ذکراست آثاراین نمایشگاه درقالب طراحی ونقاشی با مدادشمعی است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 8:37 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوم مهر 1392

حضوردکترابراهیمی دبیرشورای فرهنگ عمومی استان مازندران درجلسه شورای فرهنگ عمومی قائم شهردکترابراهیمی،دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی استان مازندران درجلسه شورای فرهنگ عمومی قائم شهر گفت:وقتی سخن ازدفاع مقدس وارزشها به میان می آیدمی بایست جلوی ضدارزشهارابگیریم زیراحرکت ضدارزشی وقتی روزنه پیدا کندتبدیل به یک سنبل می شود.درآغازین روزازهفته دفاع مقدس،سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهرباحضورحضرت آیت ا...معلمی،امام جمعه محترم قائم شهر ورئیس شورا،حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکترابراهیمی،مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران ودبیرشورای فرهنگ عمومی استان ،آقای پیرفلک فرماندار محترم شهرستان واعضای این شورادرمورخ31شهریور92دراداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهربرگزارشد.

درابتدای این جلسه حضرت آیت ا...معلمی امام جمعه محترم قائم شهر ضمن تبریک آغازهفته دفاع مقدس وشروع سال تحصیلی جدیدوتقدیروتشکرازحضورمدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران دکترابراهیمی فرمودند:جنگ بین حق وباطل وظالم ومظلوم همچنان ادامه داردوخدای رحمان ازهمه بندگان درمسیرحمایت ازحق صبرومقاومت رامی خواهدوحمایت ازحق پیامدهای تلخ وناگوارخواهدداشت که سفارش به صبرمتعاقب آن آمده است.رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهردرپایان اظهارداشتند:نقاط قوت وضعف فعالیتهای فرهنگی درسطح شهرستان درجلسات بایدموردبررسی قرارگیردوتصمیماتی که درجلسه شورای فرهنگ عمومی گرفته می شودبرای اجرا جدی گرفته شود.سپس زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهرضمن عرض خیرمقدم به کلیه اعضاء این شوراوتقدیروتشکرازحضورمدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران وتبریک هفته دفاع مقدس وآغازسال تحصیلی جدیددستورکارجلسه راقرائت نمودند.درادامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران ودبیرشورای فرهنگ عمومی استان ضمن تقدیروتشکرازتوجه ویژه ی رئیس شورا حضرت آیت ا...معلمی به جلسات شورای فرهنگ عمومی وحضوربه موقع دیگراعضای شورای فرهنگ عمومی وگرامیداشت هفته دفاع مقدس وآغاز بهارعلم وتربیت فرمودند:وقتی سخن ازدفاع مقدس وارزشها به میان می آیدمی بایست جلوی ضدارزشهارابگیریم زیراحرکت ضدارزشی وقتی روزنه پیداکندتبدیل به یک سنبل می شودازجمله ضدارزشهایی که بعضا"مشاهده می گرددبکارگیری عناوین واصطلاحات بیگانه برسردرب واحدهای صنفی است.دبیرشورای فرهنگ عمومی استان درادامه اظهارداشتند:همانطوریکه مقام معظم رهبری فرمودند:بایدزبان فارسی راپارس بداریم وبرحفظ وصیانت آن تلاش نمائیم ویقینا"می بایست این قضیه موردتوجه جدی شورای فرهنگ عمومی قرارگیرد.

درادامه آقای پیرفلک فرماندارمحترم قائم شهرپیرامون برنامه های فرهنگی اجراشده درتابستان 92درسطح شهرستان ازقبیل طرح پارک پاک ،برنامه ها ومحافل قرآنی باحضورقاریان ممتاز بین المللی،یادواره های متععد شهداء،برگزاری نمایشگاهها وهمایشهای مختلف فرهنگی وهنری وسلسله مباحث بصیرتی ومعرفتی توسط استادرحیم پورازغدی به مدت سه روز مطالب ارزنده ای رابیان فرمودند.

سپس جناب سرهنگ رضایی جانشین فرماندهی محترم سپاه شهرستان گزارشی ازبرنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس راارائه نمودندوافزودند:برگزاری 300برنامه درسطح پایگاههای مقاومت ،برگزاری 10یادواره ی شهداء،برگزاری مسابقات ورزشی،دیدارباخانواده های معظم شهداء وغبارروبی وعطرافشانی مزارشهداء،برگزاری همایش بیداری اسلامی ونقش زنان  درحمایت ازرزمندگان اسلام در8سال دفاع مقدس،فضاسازی مناسب درسطح شهروادارات،اجرای نمایش ونمایشگاه های مختلف فرهنگی  وهنری واعزام راویان به مدارس ازجمله برنامه های مهمی است که درطول هفته دفاع مقدس برگزارمی شود.درادامه آقای فلاحی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان درگزارشی ضمن تبریک آغازسال تحصیلی جدیدازاعلام آمادگی کلیه مدارس ،مدیران ومعلمان برای انجام فعالیتهای آموزشی درسطح شهرستان خبردادندوافزودند95درصدازکتب دانش آموزان آماده وتوزیع شده است ودرکنکورسراسری امسال 7نفرازدانش آموزان رتبه دورقمی کسب نمودند.دراین جلسه پس ازبحث وتبادل نظر وتائیداعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان مصوب گردید جاده نظامی به نام علامه فرزانه طبرسی(ره) (صاحب تفسیرمجمع البیان)نام گذاری گرددوازطرف فرمانداری پیگیری های لازم صورت گیرد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:27 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوم مهر 1392

دیدارباخانواده های معظم شهداءدرهفته دفاع مقدس


بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وتجدیدمیثاق باامام شهداءوآرمانهای والای شهدای گرانقدرجنگ تحمیلی ودردومین روزازهفته دفاع مقدس باحضورمسئولین شهرستان دیداری باخانواده های معزز شهداوایثارگران بعمل آمد.دراین دیدارکه دریک فضای صمیمی ومعنوی صورت گرفت؛آقای پیرفلک،فرماندارمحترم قائم شهر ،خداشناس ،رئیس اداره بنیادشهیدوامورایثارگران،زارعی،رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ،دلیلی، رئیس اداره تربیت بدنی ونماینده سپاه قائم شهرحضورداشتند


نوشته شده توسط روابط عمومی در 9:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یکم مهر 1392

نمایش سالگرد ازدواج به مناسبت هفته دفاع مقدس به روی صحنه رفت
به گفته زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر بمنظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایش سالگرد ازدواج کاری از گروه تئاتر آبینه شهرستان به نویسندگی و کار گردانی آقای حسینعلی بینوایی و با بازی آقای قهاری و خانم هاشمی به مدت یک هفته به روی صحنه رفته است. گفتنی است نمایش سالگرد ازدواج از تاریخ 31شهریور لقایت 6 مهر ماه 92 ساعت 17 در مجتمع فرهنگی هنری حر واقع در کوچکسرا به اجرا در می اید.علاقمندان به هنر نمایش همه روزه تا پایان هفته دفاع مقدس می توانند از این نمایش در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری حر دیدن فرمایند.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 19:56 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یکم مهر 1392

برپایی نمایشگاه عکس وخوشنویسی به مناسبت هفته دفاع مقدس درمجتمع فرهنگی وهنری حر

                                   به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادوخاطره تمامی شهدای والا مقام حماسه ماندگار ،بسیج هنر مندان وانجمن خوشنویسان شهرستان با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر اقدام به بر پایی نمایشگاه عکس و خوشنویسی در گالری مجتمع فرهنگی وهنری حرنموده اند.در این نمایشگاه تعداد 60 عکس دفاع مقدس وآثار خوشنویسی در معرض دید علاقه مندان به هنر های تجسمی گذاشته شده است. گفتنی است  این نمایشگاه همه روزه تا پایان هفته دفاع مقدس صبحها از ساعت 9 الی 12 وبعدازظهرها از ساعت 15الی 18 پذیرای علاقه مندان ومشتاقان به هنر عکاسی وخوشنویسی خواهد بود.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 19:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سی و یکم شهریور 1392

حماسه دفاع مقدس امتداد حماسه عظیم عاشوراست.(مقام معظم رهبری)

هفته دفاع مقدس گرامی باد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 23:36 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سی و یکم شهریور 1392

اجرای موسیقی سنتی گروه مهر بانگ درسالن ابن شهر آشوب قائم شهر

در آخرین شبهای تابستان 92موسسه فرهنگی وهنری هفت افرنگ وگروه موسیقی مهر بانگ به سرپرستی آقای محمد نژاد با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهردر مورخه 29 شهریور 92 اقدام به اجرای موسیقی سنتی در سالن ابن شهر آشوب نمودند . در این برنامه گروه موسیقی مهر بانگ قطعاتی از موسیقی سنتی درقالب تصنیف های از کلام حافظ  ، سعدی، وبابا طاهر را به اجرا در آوردند که با تشویق گرم حاضرین در سالن و علاقه مندان به موسیقی سنتی قرار گرفتند.      

نوشته شده توسط روابط عمومی در 23:22 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی ام شهریور 1392

برپایی نمایشگاه نقاشی آموزشگاه آزادهنری دانه درقائم شهر

  آموزشگاه آزادهنری دانه باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،اقدام به برپایی نمایشگاه نقاشی دررشته های نقاشی ،سفال وکاردستی درتاریخ 28و29شهریور92نموده  است.این نمایشگاه باهدف رشدوبالندگی استعدادها وتوانمندیهای کودکان درمقطع سنی 4تا7ساله بامدیریت حسین روانبخش برگزارگردیده است.شایان ذکراست کلیه نقاشی های کودکان دراین آموزشگاه ازنظر روانشناسی نقاشی موردبررسی وارزیابی قرارمی گیرد وخانواده های هنرجویان درجریان چگونگی رفتاری کودکان خودازروی آثارشان قرارمی گیرند.این نمایشگاه بااستقبال خوب علاقمندان وخانواده های هنرجویان ودیگرخانواده ها مواجه شده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:39 |  لینک ثابت   • 

شنبه سی ام شهریور 1392

برپایی نمایشگاه نقاشی هنرمندان کوچک درآموزشگاه آزادهنری کمال الملک

نمایشگاه نقاشی هنرمندان کوچک درآموزشگاه آزادهنری کمال الملک درتاریخ 17و28و30شهریور92برگزارگردیده است.آموزشگاه طراحی ونقاشی کودکان کمال الملک بامدیریت سیده شریفه موسوی درخیابان 16متری اول،کوچه لاله 28واقع است.دراین نمایشگاه،آثارنقاشی درمقطع سنی کودکان ونوجوانان درمعرض دیدعلاقمندان وخانواده های هنرجویان قرارگرفته است.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 11:27 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392

همزمان باسالروزولادت حضرت رضا(ع)،اولین همایش شعررضوی درقائم شهربرگزارگردید
همزمان باسالروزولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)ودرایام دهه مبارک کرامت ،اولین همایش شعررضوی باحضورپرشورشاعران منطقه وهمچنین شاعرانی ازشهرهای مختلف استان باشکوه خاصی درروزسه شنبه مورخ 92/6/26درسالن کانون تربیتی برادران قائم شهربرگزارشد.دراین محفل ادبی ومعنوی پس ازقرائت تلاوتی چندازکلام ا...مجیدوپخش سرودملی جمهوری اسلامی ایران،حاج آقای علی تبار،ریاست اداره تبلیغات اسلامی قائم شهرضمن تبریک ایام دهه کرامت وخیرمقدم به حضار،برگزاری اولین همایش شعررضوی رابه فال نیک گرفتندوبرتداوم برنامه ها وهمایشهای شعرآئینی ومذهبی تاکیدنمودند.پخش تیزرومولودی خوانی ذاکراهل بیت(ع) ازدیگربرنامه های این مراسم بود.درادامه تعدادی ازشعرای برجسته ومنتخب این همایش باقرائت سروده های جدیدخوددروصف امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع)،عشق وارادت خالصانه خودشان رابه ساحت مقدس امام هشتم حضرت رضا(ع)نشان دادند.اهداءجوائزبه شاعران منتخب وبرگزیده این همایش پایان بخش این مراسم بود.گفتنی است بیش از80اثربه این همایش ارسال شده بود که پس ازداوری 17اثرمنتخب برگزیده شد.لازم به ذکراست این همایش به همت کمیته شاعران آئینی شهرستان قائم شهر،اداره فرهنگ وارشاداسلامی واداره تبلیغات اسلامی شهرستان باشکوه فراوان برگزارشد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 7:31 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392

تبریک میلادباسعادت امام رضا(ع)

11ذی القعده،ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)،آفتاب هشتم امامت وولایت برعموم مسلمین جهان تبریک وتهنیت باد.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 7:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392

راهیابی نمایش همسایه اقا به بیستمین جشنواره تئاتر استان مازندرانرئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر گفت : نمایش همسایه آقا به کارگردانی مصطفی    ساریخانی به بیستمین جشنواره تئاتر استان ما زندران راه یافت.هیئات داوران جشنواره از مجموع20 نمایش مرحله بازبینی 8 نمایش را بر گزیدند که 4 نمایش از بهشهر 2 نمایش از تنکابن 1 نمایش از قائمشهر و1 نمایش از بابل به بیستمین جشنواره تئاتر استان مازندران راه یافتند.لازم به ذکر است شهرستان ساری مهرماه سالجاری میزبان بیستمین جشنواره تئاتر استان مازندران خواهد بود.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 20:31 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392

برپایی نمایشگاه نقاشی آموزشگاه نقاشی آسمون درگالری موج هنربمناسبت گرامیداشت ایام دهه کرامت،میلادباسعادت فاطمه معصومه(س) ومیلادفرخنده آفتاب هشتم امامت وولایت حضرت امام رضا(ع)،آموزشگاه آسمون باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهراقدام به برپایی نمایشگاه نقاشی ازآثارهنرجویان این آموزشگاه نموده است.دراین نمایشگاه 35اثرنقاشی ازآثارمهدیه مقیمی ،مدیرآموزشگاه وهنرجویانش درقالب طراحی باذغال ورنگ وروغن به نمایش گذاشته شده است.ازعلاقمندان به هنرهای تجسمی ویانقاشی جهت بازدیدازاین نمایشگاه واقع درمیدان امام علی ،گالری موج هنر ازتاریخ 25الی27شهریورازساعت8صبح لغایت 10شب دعوت بعمل می آید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:55 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392

برپایی نمایشگاه نقاشی آموزشگاه طرح ورنگ درمجتمع فرهنگی وهنری حر

بمناسبت گرامیداشت دهه کرامت،سالروزولادت حضرت معصومه(س)وولادت حضرت امام رضا(ع)،نمایشگاه نقاشی آموزشگاه  طرح ورنگ،کاری ازفرشته ولی پوروجمعی ازهنرجویان قائم شهری باهمکاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی درمجتمع فرهنگی وهنری حردائرگردیده است.دراین نمایشگاه تعداد29اثرنقاشی درقالب طراحی،پاستل،آبرنگ ورنگ وروغن درمعرض دیدعلاقمندان گذاشته شده است.شایان ذکراست این نمایشگاه ازتاریخ24الی 27شهریور92صبحهاازساعت10الی13وبعدازظهرهاازساعت16الی 19پذیرای علاقمندان ومشتاقان به هنرنقاشی می باشد.     

نوشته شده توسط روابط عمومی در 13:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392

برگزیده شدن دو شاعر قائمشهری در جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع)

به گفته زارعی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قائمشهر در آیین اختتامییه هشتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا که در آستانه سالروز ولادت با سعادت امام رئوف حضرت رضا (ع) دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد خانم اسداللهی وآقای بهروز رستگار از انجمن شعر قائمشهر به ترتیب دررده های  سنی بیش از30سال وبخش بومی این جشواره حائز رتبه های برترشدند .همچنین دراین جشنواره خانم ملیکا کارگر نیز از قائمشهر دررده سنی 7-10سال رتبه برتر این جشنواره را کسب نمود . گفتنی است 92/864 هزار نامه به هشتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا ارسال گردید.

نوشته شده توسط روابط عمومی در 22:4 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر